Brno For You 2017-02-13 , partnerzy - świat

Brno For You

a­dres: Kotlářská 260/​15, Veveří, 602 00 Brno, Re­pu­bli­ka Cze­ska

e-mail: brno­fo­ry­ou@gma­il.com

www: www.brno­fo­ry­ou.cz
 

Opis działań partnera:

  ‘Brno for you’ zo­stało założone w roku 2014 i sku­pia się wokól da­wa­nia szan­sy roz­wo­ju młodym lu­dziom.

Wie­rzy­my, że młodzi lu­dzie są ważni, gdyż są przyszłością na­szych społeczeństw. Chce­my ich wspie­rać, po­ka­zy­wać im, że by­cie ak­tyw­nym jest lep­sze niż sie­dze­nie przed kom­pu­te­rem. Na­szym głównym ce­lem jest in­for­ma­owa­nie o możliwościach dla młodych lu­dzi związa­nych z pro­gra­mem Era­smus+. Sku­pia­my się na mo­bil­ności wy­mian młodzieżowych.

W na­szym te­amie mamy wie­le zmo­ty­wo­wa­nych osób pełnych do­brych po­mysłów i chęci do ciężkiej pra­cy oraz po­sze­rza­nia możliwości dla młodych. Człon­ko­wie ‘Brno for you’ przy­nieśli do na­szej or­ga­ni­za­cji różne doświad­cze­nia z in­nych or­ga­ni­za­cji po­zarządo­wych, gdzie pra­co­wa­li. Bra­li też udział w wie­lu wy­mia­nach młodzieży, gdzie mie­li szczęście brać udział jako uczest­ni­cy, li­de­rzy i tre­ne­rzy.