Co-Efficient 2017-02-13 , partnerzy - świat

Co-Efficient

ad­res: István utca 28, 1078 Bu­da­peszt, Węgry

e-mail: info@egyutthato.eu

www egyutthato.eu
 

Opis działań partnera:

   Or­ga­ni­za­cja zo­stała założona przez pra­cow­ników so­cjal­nych, na­uczy­cie­li i en­tu­zja­stycz­nie na­sta­wio­nych wo­lon­ta­riu­szy w roku 2010 w Bu­da­pesz­cie. Pro­mu­je edu­kację po­za­for­malną, pracę so­cjalną i no­wa­tor­skie me­to­dy pra­cy z młodzieżą .

„Wie­rzy­my w siłę społecz­ności, która po­zwa­la roz­wi­jać in­dy­wi­du­al­ne ta­len­ty i zdol­ności. W na­szej wi­zji społeczeństwo za­pew­ni rozwój każdej młodej oso­bie tak, by w nie­da­le­kiej przyszłości młodzież stała się od­po­wie­dzial­ny­mi i kom­pe­tent­ny­mi do­rosłymi.”

 Człon­ko­wie ‘HEu­re­ka Ge­ne­ra­tor’ znają bar­dzo do­brze zarząd Co-ef­fi­cient, jak też przy­jaźnią się z wie­lo­ma człon­ka­mi tego sto­wa­rzy­sze­nia. Re­ali­zując pro­jek­ty pod egidą in­nych or­ga­ni­za­cji po­zna­liśmy się bar­dzo do­brze z Węgra­mi. Na­sze mi­sje są bar­dzo zbliżone do sie­bie, a na­sza współpra­ca gwa­ran­tu­je za­wsze efek­ty na wy­so­kim po­zio­mie.