Koniec prac nad wnioskiem do wymiany młodzieży "Damy Radę" 2021-02-26 , aktualności

Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem aplikacji projektowej w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Wspólnie z naszym ukraińskim partnerem, organizacją „We are the future” z Novomoskovska chcemy dać młodym ludziom szansę wymienienia się doświadczeniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem w trakcie pandemii.

Do kwiet­nia będzie­my cze­kać na wy­ni­ki se­lek­cji. Trzy­maj­cie kciu­ki!!! ;-)

W re­ali­za­cji pro­jektów młodzieżowych bar­dzo ważne jest opra­co­wa­nie stra­te­gii wi­docz­ności i upo­wszech­nia­nia re­zul­tatów. Już w tej chwi­li po­wstał szkic, który cy­klicz­nie będzie­my uzu­pełniać o ko­lej­ne zre­ali­zo­wa­ne działania. Z każdym miesiącem realizacji projektu słówka TUTAJ będą podkreślane na niebiesko, a to będzie oznaczało, że możecie już zapoznac się z wynikiem konkretnego działania ;-) :

BLOG PROJEKTU:

TUTAJ

MATERIAŁY WIDEO:

Zakończe­nie prac nad wnio­skiem pro­jek­to­wym TUTAJ

Spo­tka­nie przy­go­to­waw­cze TU­TAJ

Pro­mo wi­deo wy­mia­ny młodzieży TU­TAJ

Wy­wia­dy z uczest­ni­ka­mi TU­TAJ

Event w szkole TU­TAJ

Poradnik ‘We will manage’ TU­TAJ

INFORMACJE ORGANIZACJI „WE ARE THE FUTURE”:

Zakończe­nie prac nad wnio­skiem pro­jek­to­wym TUTAJ

Re­ka­la­ma na­sze­go blo­ga TU­TAJ

News o wi­zy­cie przy­go­to­waw­czej TU­TAJ

News o wy­mia­nie młodzieży TU­TAJ

Pro­mo­cja ma­te­riałów wi­deo TU­TAJ

Life stre­am z even­tu TU­TAJ

Wrażenia uczest­ników TU­TAJ

Na­sza pu­bli­ka­cja do po­bra­nia TU­TAJ

INFORMACJE STOWARZYSZENIA HEUREKA GENERATOR:

Zakończe­nie prac nad wnio­skiem pro­jek­to­wym TUTAJ

Re­ka­la­ma na­sze­go blo­ga TU­TAJ

News o wi­zy­cie przy­go­to­waw­czej TU­TAJ

News o wy­mia­nie młodzieży TU­TAJ

Pro­mo­cja ma­te­riałów wi­deo TU­TAJ

Life stre­am z even­tu TU­TAJ

Wrażenia uczest­ników TU­TAJ

Na­sza pu­bli­ka­cja do po­bra­nia TU­TAJ

INFORMACJE W LOKALNYCH MEDIACH:

Roz­to­cze.net TU­TAJ

Za­moj­ska Te­le­wi­zja Ka­blo­wa TU­TAJ

Nowy Ku­rier Za­moj­ski TU­TAJ

Za­mo­scOn­Li­ne TU­TAJ

INFORMACJE NASZYCH LOKALNYCH PARTNERÓW:

II LO im. Nor­wi­da w Kra­snym­sta­wie o wrażeniach uczest­ników TU­TAJ